Vaimuaabits. I
Vaimulik ahel
Välisest vaimulikust vägitööst ja sellest, milline eluviis on kõrgeim ja esimene, võtke, mu armsad, teadmiseks järgmist: kõik voorused on omavahel seotud nagu vaimuliku ahela lülid, üks sõltub teisest: palve armastusest, armastus rõõmust, rõõm tasasusest, tasasus alandlikkusest, alandlikkus teenimisest, teenimine lootusest, lootus usust, usk kuuletumisest, kuuletumine lihtsusest. Nõndasamuti sõltuvad aga ka halvad teod üksteisest: vihkamine ärritumisest, ärritumine uhkusest, uhkus auahnusest, auahnus uskmatusest, uskmatus südamekalkusest, südamekalkus hoolimatusest, hoolimatus laiskusest, laiskus masendusest, masendus kannatamatusest, kannatamatus himukusest; muud pahed on samuti omavahel seotud, nagu heal poolel on omavahel seotud ja sõltuvad üksteisest voorused.
Vaga Makarius Suur
Vihast
Vihastada pole kasulik ei põhjuseta ega ka tungival põhjusel; sest Issand on selle õigusega ära keelanud (Vt. Mt, 2, 22). Sellepärast, kui sa tahad mõtelda Kristuses, siis ei suuda ka kõik kurjad inimesed, kõikehukutavad ja ülitigedad kurjad vaimud ja isegi igasuguse kurjuse süüdlane — saatan ise tõugata sind viha ja raevu sülle.
Kui näed sinu vastu vaenulikku inimest ning sulle meenub kõik see kahetsusväärne, mida sa oled tema käe või suu läbi kannatanud, siis proovi see unustada, kui see aga siiski peast ei lähe, siis kirjuta kõik saatana arvele. Selle asemel püüa mõttesse tuua seda, mida see inimene on iganes kasulikku teinud või öelnud, ja kui sa jääd pidama sellele meenutusele, siis rahuned üpris pea, vabanedes oma karmusest ja kalkusest.
Kannatlikkusest
Kiusatuste ajal on suureks abiks kannatlikkus Jumalas. Sest Issand on öelnud: “oma püsivusega kannatustes te päästate oma hinged” (Lk, 21, 19); ei öelnud: oma paastuga, või oma vaikuseeluga, või oma psalmilaulmisega, ehkki kõik see aitab kaasa hinge päästmisele, vaid: “oma püsivusega kannatustes”. Püsivusega kannatustes, see tähendab mistahes kiusatustes, igas katsumuses, olgu see siis solvumine või alandus, või mistahes, olgu tähtsa või tühise inimese käe läbi tekitatud häbi, või ihuhaigus, või saatanliku võitluse ülestõus, või mistahes kiusatus inimestelt või kurjadelt vaimudelt. “Oma püsivusega kannatustes te päästate oma hinged”, mitte ainult oma püsivusega, vaid ka igasuguse tänu ja palvega, ning alandlikkusega kiida ja ülista laulus meie kõikide Päästjat, Heategijat Jumalat, kes on kõik viinud kooskõlla ning korraldab kõik, olgu see siis hea või mitte ainult hea, meie eneste kasuks. Ja apostel kirjutab: “...ning jookskem kannatlikkusega meile määratud võidujooksmist” (He, 12, 1). Sest mis on ülem voorusest? Mis tugevam ja võimsam kannatlikkusest? — mõtlen siinkohal kannatlikkust Jumalas, — seda vooruste kuningannat, mehiste tegude alust, vaikset sadamat. Sest see, just nimelt see on rahu võitluse ajal, vaikus tormi ajal, ohutus kesk laimu ja ohtu, ning teeb selles vooruses edasijõudnu teemandist tugevamaks. Ei võitluseks tõstetud relvad ega vibud, ei heitlev vaenuvägi, ei ligidale nihutatud müürilõhkumismasinad, ei lendulastud nooled ja odad, ei kurjade vaimude vägi, ei vaenujõudude tumedad malevad, ei saatan ise, kes kogu oma jõu ja kavalusega sõjateele on asunud, suuda teha halba sellele, kes on omandanud kannatlikkuse Kristuses.
Siinai vaga Nilus
 
  Tagasi
  Esileheküljele
Edasi