Kroonlinna vaga õiglane Joann
Jutlus Pühade Salvitoojate Naiste Pühapäeval
Ja kui hingamispäev oli möödunud, ostsid Maria Magdaleena ja Maria, Jakoobuse ema, ja Saloome lõhnaaineid, et minna Teda võidma (Mk, 16, 1).
Tänast päeva nimetatakse kirikukorras Salvitoojate Naiste Pühapäevaks nende Issanda Jeesuse Kristuse naisõpilaste järgi, kes peale Tema ristisurma tulid kolmanda päeva varahommikul Tema haua juurde lõhnaainete ja mürriga, s.t. healõhnalise salviga, et võida Tema elukandjat ihu. Salvitoojate hulgas mainivad kõik Evangelistid ennekõike Maria Magdaleenat, kellest Issand oli enne oma kannatusi ja surma ajanud välja seitse kurja vaimu; tema järel tuleb teine Maria, apostel Jakoobuse ja Joosese ema; Saloome, apostel Jakoobuse ja Johannes Jumalasõnaõpetaja ema; Johanna, Heroodese varahoidja Kuusa naine, Susanna ja Laatsaruse õed Marta ja Maria. Kõik nad olid nõnda siiralt usatavd Isaandale Jeesusele Kristusele, et pidasid Tema teenimist oma kõrgeimaks kohustuseks ja ülimaks õnneks; kõik nad, peale Marta ja Maria, olid Issanda Jeesuse Kristuse saatjaiks Tema rännakutel mööda Juudamaad ja Galilead, kus Ta käis Taevariiki kuluutamas, õppisid Temalt usku ja püha elu ning olles piisavalt kindlustatud maise varaga, teenisid oma jõukusega Tema elulisi vajadusi.  Laatsaruse õed Marta ja Maria aga, ehkki nad Teda teel olles ei saatnud, võtsid Teda tihti vastu oma majas ning väljendasid siin Talle oma armastust, ustavust ja tänu hoolitseva ümmardamise ja Tema sõna tähelepaneliku kuulamisega. Issanda viimase külaskäigu ajal Laatsaruse perekonna majja väljendas Maria oma tänulikku armastust sellega, et võtnud naela selget, väga kallist nardisalvi, võidis sellega Issanda Jeesuse jalgu ning sel kombel tõusis veel enne Issanda surma ja haudapanemist salvitoojate seisusesse. Issand ütles tema kohta: kus iganes Evangeeliumi kuulutatakse kõiges maailmas, peab ka räägitama tema mälestuseks, mis tema on teinud (Mk, 14, 9). Sellest aegade Looja võimukast prohvetlikust sõnast peetakse tänini kinni kõikides kirikutes Evangeeliumi lugemisel, ülistades Maria Magdaleena ja teiste salvitoojate naiste innukust Jeesuse Kristuse teenimisel. Täie õiguse järgi austab Püha Kirik nende mälestust, jagades ärateenitud kiitust nende usule, tulisele armastusele ja ustavusele Issanda vastu, keda lakkamatult jälitas juudi ülempreestrite, kirjatundjate ja rahvavanemate kadedus ning õelus. Püha Kirik õpetab salvitoojate naiste eeskujuga ka meile siirast usku, palavat armastust ja muutmatut ustavust Issandale Jeesusele Kristusele kogu elu, igasuguses seisundis, kesk kõiki maiseid saatusepöördeid, õnnes ja õnnetuses, kurbuses ja rõõmus, rikkuses ja vaesuses, tervises ja haiguses, hingevaikuses ja -tormides.
Praegu pole enam tarvis mürri taevasse läinud Issanda Jeesuse Kristuse kõigepuhtama ihu salvimiseks, nagu ka siis, Tema maise elu päevadel, polnud see Talle õigupoolest vajalik, sest jumalik Ihu ise levitas jumalusele omast imelist aroomi kui pühaduse ja kõdunematuse hea lõhna allikas kõikide jaoks, kes usuvad Issandasse. Ent kuna me ise oleme Kristuse ihu ja igaüks omast kohast Tema liikmed (1Ko, 12, 27), siis on meil kõigil tarvis tuua Talle kingituseks enda ja oma ligimesete näol vooruse mürri, usu, lootuse ja armastuse salvi; tasaduse, alandlikkuse, heasüdamlikkuse ja kuulekuse salvi; vaoshoituse, puhtuse ja karskuse; pühadust ja tunnete ning mõtete ülevust; armuandi ja vastastikust abi; kasinust ja heldust; kannatlikkuse ja suuremeelsuse; õigusemõistmise ja ustavuse, siiruse ja õiguse salvi.
Vestelgem sellest pikemalt. Ma ütlesin: toogem salvitoojate mürri asemel Issandale vooruste mürri, ja eelkõige usku.
Kristlase usk, isiklik, elav, Evangeeliumil põhinev usk on Issanda jaoks tõelin mürr: Ta leidis alati lohutust ja leiab seda ka praegu inimeste lihtsast usust, kinkis alati ja kingib ka praegu imelisi armuande neile, kellelt on leidnud sellist usku: Sinu usk on sind aidanud; mine rahuga (Mk, 5, 34), Mine! Nagu sa oled uskunud, nõnda sündigu sulle! (Mt, 8, 13), Teile sündigu teie usku mööda! (Mt, 9, 29), rääkis Ta uskujatele. Kuid teisest küljest kurvastas uskmatus Issandat väga ning jättis inimese ilma Tema armu andidest. Oh sina uskumatu ja pöörane tõug! Kui kaua pean ma olema teie juures? Kui kaua pean ma teid kannatama? (Mt, 17, 17), rääkis ta uskmatutele ja väheusklikele, kelle uskmatus nii öelda sidus Kõikvõimsa käsist ja jalust. Püha evangelist Markus märgib, et Jeesus Kristus ei saanud oma kodupaigas (Naatsaretis) teha ühtki muud vägevat tegu kui ainult panna oma käed väheste haigete peale ja nad terveks teha. Ja Ta pani imeks nende uskmatust (Mk, 6, 5,6). Usu siis, kristlane, kahtluseta Issandasse, Tema headus, kõikvõimsus ja tarkus on kõikjal; palu vähimagi kõhkluseta, mida vajad, ja sulle antakse; sest Issand ütleb, et kõik, mida te iganes palves palute uskudes, seda te saate (Mt, 21, 22).
Ja nõnda olgu siis sinu salviks Issandale su elav usk. Too seda usu salvi talle iga päev oma patte kahetsedes kingituseks, eemaldu pimeduse tegudest, tee valguse tegusid ning usk koos patukahetsusega mõistavad su õigeks ning teevad sinust igavese au osalise. Võida ja hajuta sinus tekkivad ja kavaluse vaimude või uskmatute inimeste poolt sinu hinge külvatud kahtlused, tõuka endast ära maailmas valitsev uskmatus, justkui polekski inimene loodus Jumala näo järele, justkui polekski olemas inimese päästmise majapidamist, justkui poleksi ülestõusmist, surematust ja kohtumõistmist, justkui oleks inimese surmajärgne saatus seesama, mis loomal, justkui lõpeks kõik inimese surmaga. Hoia kinni Evangeeliumist ja Kirikust, sellest tõe kõigutamatust  sambast, mida ka surmavalla väravad eales ära ei võida, ning saad oma usuga õndsaks. Ühenda usuga ka lootus Jumala armulikkusele, Tema headtegevale ettehooldusele sinu ja kõikide teiste inimeste üle, Pühakirjas sisalduvate jumalike ettekuulutuste ja tõotuste täitumisele surnute ülestõusmisest, hirmsast kohtust, õigetele ja patustele tasumisest. Ühenda lootusega ka armastus ja heateod. Lootuses suurtele, kustumatutele ja lõpmatutele hüvedele eemaldu igasugusest patust ning tee täieliseks oma pühitsus jumalakartuses, sest ilma pühitsuseta ei näe keegi Issandat; oodates Jumalalt armulikkust, ole ka ise armulik: ja see ongi justkui sinu mürr Issandale. Kui sinu kirglikkkus, sinu halvad harjumused ning tigeduse vaim õhutavad sinus viha, raevu, kadedust ja sõnakuulmatust, siis ära anna kurjusele järele; suru alla kurjad püüdlused; valitse oma kirgede üle; ära solvu, ära ärritu ligimese peale ei süü pärast ega ilma süüta; ära kadesta ega ole kiivas nende peale, kes saadavad korda käsuvastaseid tegusid; kuula meeleldi neid, kel on antud võim sinu üle, kui  ka nende käsk on vastumeelne sinu patustele kalduvustele; ära loovuta oma südames saatanale jalatäitki maad; säilita armastus ligimese vastu, tasane ja vaikne vaimulaad: ja see ongi sinu tõeline salv ja hea lõhn Issandale; ning Issand, kes viibib alandlikes südameis, viibib siis ka sinu sees. Kui sinuga sõdib su söögi- ja joogiahne kõht, meelitades sind tihti liialdustesse, sundides sind tooma endale iga päev rikkalikke söögi- ja joogiohvreid, ja eriti, kui sinu üle võtab võimust joomarlus, tee kindel otsus Jumala abiga selle ees mitte enam orjameelselt lömitada, kuna see tõukab su eemale Jumala ja ligimese armastamisest ja teenimisest, muudab su saatana ja roiskumise ohvriks, viib sõnatu lojuse seisundisse; võitle visalt, higi ja vereni välja oma kirgede ja lihahimudega, sest ka nemad on äärmiselt visad. Sagedamini tuleta meelde apostli sõnu: Toit on kõhu jaoks ja kõht on toidu jaoks, ja Jumal teeb lõpu nii ühele kui teisele (1Ko, 6, 13); või Jumala riik ei ole mitte söömine ega joomine, vaid õigus ja rahu ja rõõm Pühas Vaimus (Ro; 14, 17), ja püsi kasinuses, tarvitades toitu ja jooki vaid nõndapalju, kui on vajalik keha kinnitamiseks, ärkvelhoidmiseks ja terviseks; ning too kasinus mürri asemel Issandale kingituseks; ja Issand annab sulle oma armu Vaimu.
Või tormitsevad ja mäslevad sinus ebaepuhtad mõtted ja tunded, käsuvastased himurad ihuliigutused: vaata ette, ära luba oma südamesse seda patust jälkust, sest nagu ütleb Pühakiri: Kurjad kavatsused on Issanda meelest hirmsad (Õp, 15, 26); võida endas ära, kihuta minema kirgede kiusumõtted, ära luba roojasel põrguleegil ennast neelata; säilita hing ja ihu pühitsuses: ja sa tood Issandale kingituseks puhtuse ja karskuse mürri; ja Issand annab sulle võidupärja pahetuse eest nagu ta pärgas karsket Joosepit.
Püüa hoida oma hing kõrgemal elulistest kiindumustest; pea meeles hinge jumalikku päritolu (jumalanäolisust ja -sarnasust), tema taevast isamaad ja ära luba ennast võita maistel soovidel, jämedatel ja räpastel, mis moonutavad tema näo. Väljenda oma hingeõilsust peamiselt armastustegudes: kui märkad näljast, kes haledal ilmel sinu poole kätt sirutab, ära kahetse andmast talle leiva ja kördi jaoks: ja ka selle võtab Issand sinult vastu mürri asemel; kui näed paljast, pane ta riidesse; sellegi võtab sinult kingitusena vastu see, kes võttis Arimaatia Joosepilt vastu oma ihu mähkimise lõuendisse. Võta osa haige olukorrast, külasta teda, teeni teda; või võta rändur oma majja ning valmista talle ase: siis ütleb Issand ka sulle Viimsel Kohtupäeval: Mida sa iganes oled teinud ühele nende mu vähemate vendade seast, seda sa oled minule teinud: päri kuningriik, mis sulle on valmistatud (Vt. Mt, 25, 40,34).
Või oled sa ihne ja omakasupüüdlik? Kuid milline kasupüüdlikkus on suurem ja rikkam püüdlusest päästa oma hing igavese elu jaoks, hing, mis maksab enam kui kogu maailm? Nõnda anna siis oma aarded või osa nendest see kõdu, aur ja põrm Kristusele vaeste kaudu ning osta oma hinge pääsemine armuandidega, tuues Kristusele halastuse mürri, et Tema saaks sulle vastu anda oma pääsemise mürri.
Kui palju on erinevaid voorusi, millega sa võid Kristusele meele järgele olla! Kuid oletame, et sind ennast jälitab kadedus, vaen, laim, tagarääkimine ja vaenlaste sepitsused: kannata ja ole suuremeelne; võta eeskuju Kristusest Päästjast, kes meie pärast kannatas hoopis enamat; ärgu olgu sul vaimu madalust vastata vaenlastele sama mõõduga; võida kurjus headusega, vihkamine armastusega, vaen siira headusepüüdega: ning sinu vägitöö on Issanda silmis enam väärt kui Nikodeemuse vägitöö, kes ei pannud miskiks Jeesuse vaenlaste süüdistusi, ähvardusi ja vihkamist ning tuli koos Joosepiga, et võtta Issanda ihu ristilt ning tõi lõhnaaineid tema puhtaima ihu võidmiseks.
Sa oled ülemus? Ole ülemuseks suure hoolega, pea ise kõikidel asjadel silm peal; mitte kõiges ära looda abiliste peale, et kellelegi ei sünniks solvamist ja ebaõiglust; ole kõikide vastu õiglane ja ligipääsetav nagu isa; sest sa oled pandud ülemaks mitte enese, vaid teiste jaoks, et sind kõik hõlpsamini näeksid ja võiksid kergemini leida ning saada sinult kaitset ja varju. Sinu selline teenimine kõikide muude sinu heade omaduste ja tegude juures on tõeliselt heaks lõhnaks Issandale, kes meie päästmiseks võttis ise orja kuju ning tõi iseennast healõhnaliseks ohvriks oma Isale.
Sa oled kohtunik? Olgu siis sinu kohtumõistmine õiglane, kiire ja kõigi jaoks ühtlane; ära kaldu rikaste ja vägevate, kuid ebaõigete poolele ning ära jäta tähelepandamatuid ja vaeseid, rikaste poolt ebaõiglaselt pitsitatud inimesi ilma õiglasest kohtumõistmisest. Siis katab ka Issand sinu patud ja ebõiglused oma õiglusega, kui sa neid kahetsed, ega saada sind pahemale käele.
Sa oled kaupmees? Tegele kauplemisega ausalt, südametunnistuse järgi, eralda oma küllusest midagi ka vaestele: ja Issand õnnistab sind sinu aususe ja armuandide eest ning võtab need vastu kui mürri hea lõhna.
Sa oled ametnik, teenistuja? Jää ustavaks oma ametivandele, ole asjaajamises agar ning rahul oma olukorraga; täida jõudumööda kristlase kohust; ja ka sina ei jää ilma võiduhinnast selle käest, kelle käest pärineb kogu looduse- ja ühiskonnakorraldus ning kes ise allus võimudele.
Teenigem siis kõik Kristust siira usu ja armastusega, teenides kogu südamest ka üksteist, et me kõik saaksime Püha Vaimu armu vääriliseks ning oleksime Issandale meeldivaks lõhnaks, vabanedes täielikult patusest lehast. Ärgem langegem eluliste kirgede ja lihahimude pärast arutult alla lunastuse kõrguselt, kuhu meid on viinud Jumala arm, vaid tõuskem  kõrge seisuse ausse, jäljendades pühasid salvitoojaid naisi, kes, töötades ajutiselt Jumala heaks usu ja armastusega, pärisid taevase isamaa ning elavad edasi peale ihu surma ning on Jumala poolt ausse tõstetud taevas ja maa peal. Aamen.
 
  Tagasi
  Esileheküljele
Edasi